درباره من

یک آبان ماهی متولد سال پنجاه و نه!

با کودکان کودکی می کنم و با بزرگترهایشان بزرگسالی را تمرین.

کمتر حرف می زنم تا وقتی که چیزی برای گفتن داشته باشم

اما زیاد نگاه می کنم تا آدم ها و پیچیدگی روابطشان را بهتر درک کنم.

طبیعت و هنر را دوست دارم. 

مشغول خواندن کتاب و دیدن فیلم و کمی هم نقاشی کردنم.

خیلی چیزها را می توانم از پشت کلمات، لحن صدا و نوع نگاه آدم ها بفهمم اما اکثرا چیزی به روی خودم نمی آورم. 

من بسیار شبیه شما خواهم بود در مسیری که همراهی مان میسر شود.